Strona główna    Ogłoszenia    Grupy    Sakramenty    Liturgia    O parafii     Multimedia    Linki   Cmentarz     KontaktDodano: 2024-02-16, OGŁOSZENIE


1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marii Magdaleny, ul. Szkolna 24, 64-050 Wielichowo

Osoba do kontaktu: Ks. Wieńczysław Nowak- Proboszcz Parafii

Nr telefonu: +48 61 44 33 012 e-mail: wielichowo@archpoznan.pl

2. Tryb udzielania zamówienia:

 1. Zamawiający realizuje projekt (dalej: „Projekt”) „Wymiana pokrycia dachowego z łupka naturalnego na dachu kościoła cmentarnego pw. Narodzenia NMP w Wielichowie”, który uzyskał dofinansowanie (wstępna promesa nr RPOZ/2022/6373/PolskiLad) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach programu Polski Ład.

 2. Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego.

 3. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień w szczególności w związku z weryfikacją oświadczeń złożonych przez oferentów.

 6. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść ogłoszenia.

 7. Niniejsze ogłoszenie nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.

 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.

 9. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego ogłoszenia.

10. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, polegające na Wymianie pokrycia dachowego z łupka naturalnego na dachu kościoła cmentarnego pw. Narodzenia NMP w Wielichowie.

 2. Zakres prac szczegółowo określa :

            - Projekt architektoniczno-budowlany (załącznik nr 2)

- Pozwolenie nr 585/2023/A z dnia 10.10.2023 r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (załącznik nr 3)

- Decyzja- pozwolenie na budowę nr 538/2023 z dnia 22.11.2023 r. Starosty Grodziskiego

( załącznik nr 4)

- Obmiar robót -pomocniczo ( załącznik nr 5)

Zamawiający udostępnia obmiar robót (załącznik nr 5), który jest elementem pomocniczym opisu przedmiotu zamówienia i nie stanowi podstawy realizacji przedmiotu zamówienia. Obmiar robót nie jest podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a ma jedynie charakter pomocniczy oraz informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w obmiarze robót, a ilością i zakresem prac do wykonania. Liczba i zakres prac wskazany w obmiarze robót nie jest w żadnym stopniu wiążący dla Wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzystać z załączonego do zapytania ofertowego obmiaru robót. Przy wyliczeniu ceny ofertowej, która jest ceną ryczałtową, należy uwzględnić wszystkie nakłady, które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Warunki wykonania prac:

Prace muszą zostać wykonane zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym „Wymiana pokrycia dachowego z łupka naturalnego na dachu kościoła cmentarnego pw. Narodzenia NMP w Wielichowie” (wpisanego do rejestru zabytków pod nr 565/A) zaakceptowanym przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, Pozwoleniem nr 585/2023/A z dnia 10.10.2023r.

Wykonawca zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej obiektu zabytkowego, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Proboszczem Parafii. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty protokół odbycia wizji lokalnej zgodnie z załącznikiem nr 6.

Prace muszą zostać wykonane wyłącznie z użyciem materiałów wysokiej jakości, przeznaczonych do pracy przy zabytkach i dostosowanych do przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na żądanie Zamawiającego listy materiałów (rodzaj materiału, producent oraz oznaczenie pozwalające jednoznacznie zidentyfikować materiał), które planuje wykorzystać przy prowadzeniu prac. Weryfikacja i dopuszczenie przedstawionych materiałów oraz ewentualnych zamienników zostanie dokonana przez inspektora nadzoru. Dla uniknięcia wątpliwości dodaje się, że Zamawiający nie narzuca zastosowania materiałów konkretnych producentów, a badać będzie wyłącznie walory jakościowe propozycji oraz ich dostosowanie do przedmiotu zamówienia. Podczas prac rozbiórkowych wymagane jest solidne zabezpieczenie połaci dachowych przed opadami atmosferycznymi.

Złożenie oferty wiąże się z zobowiązaniem do wykonania prac przy obiekcie zabytkowym zgodnie z przepisami prawa (prawo budowlane, prawo ochrony zabytków i opiece nad zabytkami, w tym przepisy wykonawcze dotyczące BHP, zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, zastosowania stosownych oznaczeń itp.) oraz do fizycznego udziału w odbiorach. Po stronie Zamawiającego należy ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca udzieli gwarancji oraz rękojmi na wykonany przedmiot umowy, na okres 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego robót.

5. Termin wykonania zamówienia

Prace muszą zostać wykonane w terminie do 15.11.2024 r.

 

6. Opis warunków udziału w postępowaniu (kryteria dostępu)

 1. Doświadczenie w zakresie realizacji robót budowlanych zbliżonych do zakresu będącego przedmiotem postępowania. Powyższe kryterium będzie uznane za spełnione w przypadku wykazania, że oferent wykonał w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 1 robotę budowlaną przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków o podobnym rodzaju i zakresie rzeczowym do przedmiotu zamówienia o wartości co najmniej 500 tys. zł brutto. (Zamawiający zaleca wykorzystaniezałącznika nr 7).

 2. Dysponowanie kadrą niezbędną do realizacji zamówienia, przez co rozumie się skierowanie do wykonywania prac w ramach zadania: osoby kierującej robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury oraz osoby kierującej robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (Zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 8).

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

            Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. W zakresie określonym w punkcie 6. ppkt. 1. - spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów potwierdzających wiarogodność takiego oświadczenia (lista zrealizowanych robót budowlanych wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania - np. w formie protokołów odbioru, zaświadczeń urzędowych, listów rekomendacyjnych podpisanych przez inwestora itp.)

 2. W zakresie określonym w punkcie 6. ppkt. 2 - spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów potwierdzających wiarogodność takiego oświadczenia (dane wskazywanej osoby/wskazywanych osób wraz z kopią dokumentów potwierdzających uprawnienia).

Oferta, która nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w punkcie 6, z uwzględnieniem sposobu ich udokumentowania zgodnie z opisem zawartym w niniejszym punkcie 7, zostanie odrzucona ze względów formalnych i nie będzie analizowana merytorycznie. Zamawiający odrzuci również ofertę w przypadku, gdy na wezwanie Zamawiającego oferent nie dostarczy dokumentów potwierdzających wiarogodność oświadczeń. W przypadku odrzucenia oferty oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

8. Sposób i termin złożenia oferty

Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego: ul. Szkolna 24, 64-050 Wielichowo (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu) lub listownie na adres Zamawiającego , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.03.2024 r. do godz. 10.00

Oferty należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Osoba podpisująca ofertę musi być upoważniona do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, jeśli prawo reprezentacji nie wynika z publicznych rejestrów, jak CEiDG albo KRS, oferta, do której nie dołączono pełnomocnictwa, będzie uznana za nieważną. Oferty niekompletne (tj. niezawierające wszystkich obowiązkowych elementów) lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę /osoby składające ofertę.

Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

9. Termin związania oferta

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Kryteria wyboru ofert i opis sposobu ich obliczania

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami oceny ofert: cena brutto 100%. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tego Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów wyliczoną wg poniższego wzoru:

         C= cena najtańszej oferty / cena oferty badanej x 100 pkt.

Punktacja przyznawana ofertom według powyższego kryterium oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

11. Brak podstaw wykluczenia

Z postępowania zakupowego wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 129).

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, stanowiące załącznik nr 9 zapytania ofertowego.

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.

 2. Załącznik nr 2 - Projekt architektoniczno-budowlany.

 3. Załącznik nr 3 - Pozwolenie nr 585/2023/A z dnia 10.10.2023 r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 4. Załącznik nr 4 - Decyzja- pozwolenie na budowę nr 538/2023 z dnia 22.11.2023 r. Starosty Grodziskiego.

 5. Załącznik nr 5 - Obmiar robót.

 6. Załącznik nr 6 - Protokół odbycia wizji lokalnej.

 7. Załącznik nr 7- Doświadczenie w zakresie realizacji robót budowlanych.

 8. Załącznik nr 8 - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

 9. Załącznik nr 9 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

 10. Załącznik nr 10 - Wzór umowy.

 

Osób online: 1stat4u